بازدید هیات مدیره‌ی سندیکای صنعت مخابرات ایران از مراکز تحقیق و توسعه‌ی شرکت‌های اتصال صنعت میانه و خدمات مخابراتی ارگ جدید در پارک فناوری ICT با حضور دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور انجام شد.

به گزارش سیتنا، هیات مدیره‌ی سندیکای صنعت مخابرات ایران با حضور دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، از مراکز تحقیق و توسعه‌ی شرکت‌های اتصال صنعت میانه و خدمات مخابراتی ارگ جدید در پارک فناوری ICT بازدید کردند.